top of page
  • החברה מספקת שירותי ייעוץ והנדסה לפרויקטים שונים בתחום טיפול בשפכים ובמים

  • תכנון מתקנים להפרדת מוצקים, שומן ושמן, תכנון כולל, מכאני, תהליך, ובקרה

bottom of page