top of page

המתקן הוקם במהלך חודש יוני והחל לפעול ב 29 ליוני 2016

בדרכים
פריקה בשטח
התקנה
מבט מלפנים
מיכל בוצה
מתקן הגרינפלוט
המתקן ביד חייל
גריפת בוצה
לוח הבקרה
לפני טיהור ואחרי טיהור
סיור של רפתנים
סיור של רפתנים

תודתנו נתונה לרפתני רפת יד חייל ולמנהל הרפת איתמר דגני 

bottom of page