top of page

בשנת 2000 -2001, התבקשנו לנסות לפתור בעיה קשה במתקני ייבוש של זבל חזירים בספרד. בספרד מגדלים מספר גדול מאד של חזירים וכתוצאה מכך נוצרו בעיות אקולוגיות קשות. באותן שנים הממשל הספרדי יזם פתרון משולב לטיפול בזבל חזירים במשולב עם ייצור אנרגיה....הרעיון היה להקים תחנות לייצור חשמל מונעות בגז LPG, כאשר הגנרטורים יהיו מונעים במנועי שרפה פנימית על גז...

והחום שהמנועים פולטים ישמש לייבוש פרש חזירים שיאסף מכל החוות באזור. ואכן הרעיון הזה מומש במספר גדול של אתרים, אך נוצרה בעייה, עקב כך שהייבוש נעשה עלידי איוד במאיידים אטמוספרים בשילוב עם חום מהמנועים. כל העסק הזה נסתם במהרה.

נקראנו, כמו חברות אחרות, להציע פתרון שמטרתו להפחית את המוצקים בפרש החזירים.

ואכן בדקנו את הנושא, שלחנו פיילוט לספרד, ובסוף פתחנו מתקן דאף מיוחד שיוכל לעבוד בעומס של 3% מוצקים מרחפים ולהפריד אותם בנצילות של 99%. בסופו של דבר מכרנו 7 מתקנים כאלו, כאשר כל מתקן עובד בספיקה של כ 20 מק"ש פרש חזירים ב 3% מוצקים..לפניכם התמונות. הפרויקטים התבצעו בשיתוף פעולה עם חב GUASCOR הספרדית.

 

bottom of page