top of page

סאג השתתפה בהקמת מפעל הפקת שמן דקלים בחוף השנהב, מערב אפריקה, בשנים 2011 - 2014, כאשר החברה עסקה בתכנון וליווי התקנת מערכות אספקת המים וטיפול בשפכי במפעל. מי השתייה והתהליך מסופקים בבארות שנקדחו במיוחד עבור המפעל. מתקן טיפול בשפכים כולל : שינוע השפכים ואגירה, טיהור אנאירובי וסינון סופי, על מנת להכשיר את השפכים להשקיית מטעי דקל. חלק מהמערכות סופקו מהארץ, כגון: חשמל ובקרה, מיכשור, תחנות שאיבה וסינון, מתקני אגירה ועוד.

bottom of page